تاریخ شروع

2:00 ب.ظ

یکشنبه, مرداد 19, 1399

تاریخ پایان

3:30 ب.ظ

یکشنبه, مرداد 19, 1399

آدرس

به صورت وبینار