تاریخ شروع

11:30 ق.ظ

یکشنبه, شهریور 23, 1399

تاریخ پایان

1:00 ب.ظ

یکشنبه, شهریور 23, 1399

آدرس

نمایشگاه بین المللی تهران