تاریخ شروع

5:00 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 28, 1399

تاریخ پایان

6:00 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 28, 1399

آدرس

به صورت وبینار