تاریخ شروع

5:00 ب.ظ

سه شنبه, شهریور 4, 1399

تاریخ پایان

6:00 ب.ظ

سه شنبه, شهریور 4, 1399

آدرس

به صورت وبینار

سه شنبه های موثر

با دکتر مهران جورابلو
دانش آموخته جامعه شناسی در گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
مهندس مکانیک گرایش حرارت و سیالات

موضوع وبینار:
تفکر سیستمی

(با تاکید بر علاقمندان به فعالیت در صنعت ساختمان)
شرکت کنندگان در این وبینار آموزشی، از موسسه پژوهشی و آموزشی  آکادمی کارگشا و پرتو ایده های نقره ای، گواهی معتبر دریافت خواهند نمود.

دانشجویان و فراگیران شرکت کننده در وبینارهای “سه شنبه های موثر” با تدریس استاد جورابلو، از تخفیف پنجاه درصدی برخوردار هستند.