تاریخ شروع

11:00 ق.ظ

دوشنبه, مرداد 20, 1399

تاریخ پایان

12:30 ب.ظ

دوشنبه, مرداد 20, 1399

آدرس

به صورت وبینار