تاریخ شروع

11:30 ق.ظ

جمعه, شهریور 21, 1399

تاریخ پایان

1:00 ب.ظ

جمعه, شهریور 21, 1399

آدرس

نمایشگاه بین المللی تهران