تاریخ شروع

4:00 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 21, 1399

تاریخ پایان

6:00 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 21, 1399

آدرس

به صورت وبینار