21 شهریور
11:30 ق.ظ - 1:00 ب.ظ نمایشگاه بین المللی تهران

روش های جایگزین حل اختلاف در صنعت ساختمان

23 شهریور
11:30 ق.ظ - 1:00 ب.ظ نمایشگاه بین المللی تهران

اهمیت تغییر اقلیم جهانی و تاثیر آن در بخش سازه ای

22 مرداد
2:00 ب.ظ - 3:30 ب.ظ نمایشگاه بین المللی تهران

نقش آزادکاران در توسعه صنعت ساختمان

22 شهریور
11:30 ق.ظ - 1:00 ب.ظ نمایشگاه بین المللی تهران

چالش های حقوقی قراردادهای ساختمانی

22 شهریور
2:00 ب.ظ - 3:30 ب.ظ نمایشگاه بین المللی تهران

مبانی مدل سازی اطلاعات ساختمان

20 شهریور
2:00 ب.ظ - 3:30 ب.ظ نمایشگاه بین المللی تهران

بررسی جامع مبحث ساخت ساختمان های 25 متری