21 مرداد
2:00 ب.ظ - 3:30 ب.ظ به صورت وبینار

تاب آوری اقتصادی در شرایط کرونا

19 مرداد
20 مرداد
11:00 ق.ظ - 12:30 ب.ظ به صورت وبینار

روش های جایگزین حل اختلاف در صنعت ساختمان

21 مرداد
11:00 ق.ظ - 12:30 ب.ظ به صورت وبینار

چالش های حقوقی قراردادهای ساختمانی

20 مرداد
2:00 ب.ظ - 3:30 ب.ظ به صورت وبینار

ساختمان های 25 متری

21 مرداد